Aanvullende Algemene Voorwaarden voor workshops en trainingen Omnifocus Business Solutions B.V. (2016-07) 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1. Deze aanvullende algemene voorwaarden gelden voor workshops en trainingen die worden georganiseerd en uitgevoerd door E-proQure, label en handelsnaam van Omnifocus Business Solutions B.V.. In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt gesproken over workshop(s) en cursist(en), waaronder ook verstaan worden training(en) en workshopvolger(s). 

Artikel 2: Aanmelding en betaling 
1. Een aanmelding geldt voor één persoon. 
2. De aanmelding voor een workshop is pas definitief als (een deel van) het verschuldigde cursusgeld is bijgeschreven op de bankrekeningnummer NL58 INGB 0003 8042 86 t.n.v. Omnifocus Business Solutions B.V. 
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 
4. Indien eventuele deelbetalingen niet zijn voldaan vóór de op het inschrijfformulier vermelde datum, behoudt Omnifocus Business Solutions B.V. zich het recht voor om toegang tot de workshop aan de cursist te onthouden. 
5. Indien niet dan wel niet tijdig wordt betaald, is Omnifocus Business Solutions B.V. gerechtigd het bedrag te verhogen met de wettelijke handelsrente en invorderingskosten. 

Artikel 3: Prijzen 
1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 
2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 

Artikel 4: Annulering door en verhindering van de cursist 
1. Annulering van deelname aan een workshop dient schriftelijk of per e-mail aan info@e-proqure.nl te geschieden. Daarbij is de datum van ontvangst van het schrijven/de e-mail bepalend voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden al dan niet kosten in rekening gebracht. 
2. Bij annulering gelden de volgende regels. 2.1 Bij annulering van de workshop langer dan vier (4) weken voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos. 
2.2 Bij annulering van de workshop vanaf vier (4) tot twee (2) weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van het totale cursusgeld verschuldigd. 
2.3 Bij annulering van de workshop korter dan twee (2) weken voor aanvang van de workshop is de cursist het gehele (100%) cursusgeld verschuldigd. 
2.4 Bij annulering na aanvang van de workshop is het gehele cursusgeld verschuldigd, tenzij annulering plaats vindt op aantoonbare medische gronden. In dat geval wordt naar rato cursusgeld gerestitueerd. 
2.5 Inhalen van gemiste lessen geschiedt in overleg met de docent. 
3. Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. 
4. Bij annulering vóór de geplande startdatum heeft de deelnemer/opdrachtgever het recht kosteloos een andere deelnemer aan de activiteit in zijn plaats te laten deelnemen. Dit moet ten tijde van de annulering aan Omnifocus Business Solutions B.V. kenbaar worden gemaakt. Vervanging na aanvang van de activiteit is niet meer toegestaan. 
5. De annuleringsbepaling geldt niet als op schriftelijk/e-mailverzoek van de deelnemer/de opdrachtgever de aanmelding voor de workshop- of opleidingsactiviteit is verschoven naar een later tijdstip dan de oorspronkelijke activiteit. Dit is kosteloos indien het verzoek uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit is ontvangen. Het volledige bedrag voor deelname is verschuldigd. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Verschuivingen binnen vier weken voor aanvang worden tegen € 50,- administratiekosten uitgevoerd. 

 Artikel 5: Annulering en wijzigingen door Omnifocus Business Solutions B.V. 
1. Omnifocus Business Solutions B.V. behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste workshopdag. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Omnifocus Business Solutions B.V. zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Omnifocus Business Solutions B.V. de cursist een alternatief aan. Indien de cursist gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd. 
2. Omnifocus Business Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om bij een workshop die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid Cursisten 
1. Materialen die ter beschikking staan van cursisten, al dan niet via een digitale leeromgeving, blijven te allen tijde eigendom van Omnifocus Business Solutions B.V.. Cursisten dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen. Niets van de materialen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder toestemming van Omnifocus Business Solutions B.V. Het is niet toegestaan het materiaal in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking te stellen. 
2. Schade aan materialen of eigendommen van Omnifocus Business Solutions B.V., al dan niet beschikbaar gesteld via een digitale leeromgeving, worden verhaald op de cursist op basis van aanschafwaarde of herstelkosten. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Omnifocus Business Solutions B.V. 
1. Omnifocus Business Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van Omnifocus Business Solutions B.V. of de annulering van de cursusovereenkomst door Omnifocus Business Solutions B.V.. Tenzij aan Omnifocus Business Solutions B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten. 
2. Indien Omnifocus Business Solutions B.V. op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld. 
3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden. 

Artikel 8: Intellectuele eigendom 
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Omnifocus Business Solutions B. V. voorbehouden. 
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Omnifocus Business Solutions B.V. is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

Artikel 9: Vervanging docent of trainer 
1. Omnifocus Business Solutions B.V. is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent. Omnifocus Business Solutions B.V. staat garant voor voldoende kennis en ervaring van de vervangende docent. 

Artikel 10: Toepasselijk recht 
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Omnifocus Business Solutions B.V. en overeenkomsten tussen Omnifocus Business Solutions B.V. en de cursist of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen Omnifocus Business Solutions B.V. en de cursist of opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zutphen.

Scroll naar boven