E-proQure e-aanbesteden

E-aanbesteden: kiest u voor een eSender of tSender?

Inkoopadviseurs van aanbestedende diensten en lezers van het E-proQure Vendor Landscape onderzoek vragen ons regelmatig of het verplicht digitaal publiceren op TED of TenderNed moet verlopen via een eSender of tSender. Na het lezen van deze blog weet u wat de relatie tussen de publicatieplatforms TED en Tenderned is, de rol van eSenders en tSenders en het belang hiervan bij E-aanbesteden en de selectie van een e-aanbestedingsplatform.

Verplichte publicatie in TED via eSenders

Aanbestedende diensten zijn sinds 1 april 2013 verplicht om digitaal te publiceren en vanaf 2017 volledig digitaal aan te besteden.

Binnen de EU-zone is ingesteld dat alle verplichte Europese aanbestedingen digitaal gepubliceerd moeten worden in TED (Tenders Electronic Daily).

TED is de onlineversie van het Supplement bij het Publicatieblad van de EU voor de publicatie van alle Europese overheidsaanbestedingen. Op TED vindt u informatie over aanbestedingen in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en daarbuiten.

Dagelijks (behalve op zondag en maandag) worden er zo’n 1.700 nieuwe aankondigingen van overheidsaanbestedingen op TED gepubliceerd. In totaal gaat het om ongeveer 460.000 aanbestedingen per jaar voor in totaal 420 miljard euro. Alle informatie verschijnt in de 24 officiële talen van de EU.

De aanlevering van de digitale gegevens gebeurt via e-aanbestedingsoftware (ofwel: e-aanbestedingsplatform) die hiervoor zijn gekwalificeerd: een zogenaamde TED eSender.

Typische eSenders zijn bijvoorbeeld nationale publicatiebladen, aanbestedende diensten die veel elektronische aankondigingen versturen, publiek- of privaatrechtelijke organen die namens aanbestedende diensten optreden of commerciële e-Procurement aanbieders. TenderNed is een gekwalificeerde eSender. Alle publicaties van Europese aanbestedingen op TenderNed worden automatisch doorgestuurd naar de TED. Naast TenderNed zijn ook Jaggaer, EU Supply, Ivalua, Mercell, Negometrix, Proactis en Visma opgenomen in de lijst van gekwalificeerde eSenders.

Publicaties pas 48 uur na verzending aan TED zichtbaar 

In mei 2021 is publicatie op TED veranderd. Een aankondiging moet eerst op TED gepubliceerd worden en wordt dus niet direct op TenderNed zichtbaar. Deze mag op TenderNed gepubliceerd worden 48 uur na verzending aan TED, ook als die dan nog niet op TED staat. TED heeft al aangegeven deze termijn van 48 uur niet te halen. Daarom is een aankondiging dus (na 48 uur), toch eerst zichtbaar op TenderNed.

E-aanbesteden: kiest u voor eSender of tSender?

De Nederlandse aanbestedingswetgeving en tSenders 

De Nederlandse wetgeving bevat belangrijke aanvullingen op de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Zo moeten alle Europese aanbestedingen onder Nederlands recht via het TenderNed platform worden gepubliceerd. 

Aanbestedende diensten kunnen dit realiseren via het TenderNed platform dan wel via commerciële platforms die de digitale gegevens geautomatiseerd op TenderNed mogen publiceren: de zogenaamde tSenders. 

De systemen die zijn gekoppeld aan TenderNed noemen we Tsenders. Op dit moment zijn dat de volgende Tsenders: 

Zoals op de website van TenderNed wordt aangegeven bevatten de publicaties, die via een tSender op TenderNed gepubliceerd worden, een link naar het aanbestedingsdossier op de site van de betreffende tSender. Via deze link kunnen ondernemers eenvoudig van het TenderNed-platform naar het aanbestedingsdossier bij de tSender navigeren. Voor een commercieel platform is het proces om als gekwalificeerd tSender opgenomen te worden op relatief eenvoudige wijze te realiseren.

eSender en tSender: is er een keuze?

Voor Europese aanbestedingen die onder Nederlands recht vallen is er dus geen keuze. Deze dienen digitaal rechtstreeks of via een tSender op het TenderNed platform te worden gepubliceerd.

Bent u als financieel, inkoop of ICT professional werkzaam bij een aanbestedende dienst? Dan dient uw huidige of nieuw te selecteren aanbestedingsplatform een tSender te zijn.

Scroll naar boven