E-proQure Inkooptrends en inkoopsoftware ontwikkelingen 2018 2020

Inkooptrends en ontwikkelingen inkoopsoftware in 2018

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om vast te stellen of de inkooptrends en de inkoopsoftware-ontwikkelingen van de afgelopen jaren zich voortzetten.
Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen vanuit (inter)nationale bronnen. Een uitgebreide analyse van inkooptrends is terug te vinden in het Vendor Landscape onderzoek 2018.

Inkooptrends vanuit de directiekamer

De belangrijkste ontwikkelingen die de zakelijke wereld blijven domineren en de inkooptrends bepalen, zijn nog altijd technologische ontwikkelingen en internationale concurrentieverhoudingen.

Op het prioriteitenoverzicht van de directies van (met name internationaal opererende) organisaties staan de volgende punten dan ook nog steeds bovenaan:

 1. Kostenreductie;
 2. Optimalisatie van de supply chain (procesoptimalisatie, risicobeheersing);
 3. Optimaliseren processen m.b.v. nieuwe technologieën (procesoptimalisatie, informatievoorziening);
 4. Cyber security
 5. Competenties personeel.

De inkooptrends blijven dan gedomineerd door het reduceren van inkoopkosten, verbeteren van de uitvoerende processen, de informatievoorziening en het aansturen van relaties met leveranciers (en het onderliggende contractmanagement).
Ook dient het senior management voldoende aandacht en middelen te besteden aan competentieontwikkeling van medewerkers. De nadruk ligt daarbij met name op competenties die betrekking hebben op het omgaan met veranderingen, het kunnen absorberen van technologische vernieuwingen en het productief kunnen samenwerken met anderen.

Inkooptrends 2018 in vijf perspectieven

Wat de inkooptrends vanuit de directiekamers voor de inkooppraktijk 2018 betekenen hebben we in vijf perspectieven samengevat:

 1. Bedrijfsvoering bij bedrijven en instellingen;
 2. Skills van inkopers;
 3. De keten;
 4. Nieuwe technologieën;
 5. E-procurement Vendor Landscape: aanbod en gebruik van inkoopsoftware;

1. Bedrijfsvoering

Bedrijven en instellingen kunnen niet meer zonder goede systemen. Industry 4.0 heeft een duidelijk toekomstpad geschetst voor zo goed als alle organisaties. De vereiste voor bedrijfsvoering is dat interne en externe processen moeten worden gekoppeld. Dit om de bedrijfsvoering efficiënt te maken en de doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren. Voor samenwerking intern, in de keten, met klanten en leveranciers. En om steeds op tijd te kunnen inspelen op de snel elkaar opvolgende veranderingen.

Geen enkele organisatie kan daarom zonder goede e-procurementsystemen. Bent u afhankelijk van systemen met beperkte functionaliteit of ondersteuning op deelgebieden van het inkoopproces? Dan mist u een belangrijke inkooptrend en heeft u een flinke uitdaging.

Maar ook organisaties die al verder zijn, moeten nadenken over ‘the next step’. Want de koplopers, zoals bijvoorbeeld Vodafone en DSM, zijn inmiddels aan het experimenteren met nieuwe technologieën als artificial intelligence. Ze gaan de volgende slag maken op het gebied van inkoopeffectiviteit en -efficiency.

Advies: Bepaal welke impact het beschikbaar hebben van up-to-date e-procurementsystemen op de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen heeft. Kijk vervolgens wat de actuele situatie is (Hoe actueel is uw e-procurement nu?) en welke stappen u kunt zetten.

2. Inkoopskills

Er worden veel eisen gesteld aan de kwaliteiten van inkopers. En ook hier zien we geen status quo, maar een continue ontwikkeling. Niet vreemd als we weten hoe het belang van de inkoopfunctie in organisaties is toegenomen en hiermee de verwachtingen ten aanzien van de inkoopresultaten naar boven zijn bijgesteld.

Voor de skills van inkopers op het gebied van e-procurement biedt de perfect study een mooi overzicht van competenties die nu belangrijk zijn versus die in de toekomst van belang worden. In de toekomst zijn de competenties ‘e-procurement technologie’ en ‘big data analytics’ op plaats 2 en 3 de top tien ingestormd. Wat ons betreft is de toekomst NU!

Inkooptrends vereisen dat je kunt omgaan met veranderingen, technologische vernieuwingen kunt absorberen en productief kunt samenwerken met anderen.

Inkopers die de komende jaren denken vanuit hun inkoopbureaustoel vooruit te kunnen met een veredeld boekhoudsysteem en een paar Excelsheets kunnen niet meer mee. Niet binnen bedrijven en niet binnen publieke instellingen.

Advies: Inkopers, ontwikkel uw digitale vaardigheden. Bedrijven en instellingen investeer in opleidingen op dit gebied en evalueer ook de functiebeschrijvingen voor wat betreft deze nieuwe skills en kennis.

3. Ketens (supply chains)

Bedrijven en instellingen maken onderdeel uit van netwerken en werken in ketens. De effecten van de keten op de resultaten van een organisatie zijn groot. Kostenontwikkelingen, leverbetrouwbaarheid, de mate van innovatie: ze worden in hoge mate door een juiste keuze van leveranciers binnen een keten bepaald.

Een belangrijke inkooptrend binnen ketens is dat via digitalisering de onderdelen van ketens op een efficiënte en gestructureerde wijze met elkaar zijn verbonden. Toegang tot efficiënte ketens vereist steeds meer een adequate ICT-inzet.

Het is geen kwestie van ‘maar eens kijken of we daar aan meedoen’. Doet u niet mee of kunt u de ontwikkelingen niet volgen, dan maakt u geen onderdeel meer uit van een keten! Inkoopsystemen, die zich traditioneel ook richten op de samenwerking met leveranciers, vormen een belangrijk onderdeel van effectief samenwerken in ketens.

Daarnaast is de inkooptrend dat steeds meer e-business platformen ontstaan (bijvoorbeeld: Amazon, Alibaba, Bolcom, Zalando) waar organisaties de rol van klant en leverancier kunnen innemen. Aangezien dit allemaal platformen zijn waar alleen maar digitaal gecommuniceerd wordt, is up-to-date e-procurement hier een must.

Technologie speelt ook een belangrijke rol bij het aansturen van leveranciers. Zowel in de uitvoering van operationele activiteiten (orders, leveringen) als het beoordelen en heronderhandelen van contracten. Organisaties die het leveranciersmanagement nog niet hebben geautomatiseerd en gekoppeld aan contractmanagement- en purchase-to-pay systemen ondervinden in de praktijk grote nadelen.

Advies: Vergeet uw externe stakeholders niet als u ons advies gaat oppakken.

4. Nieuwe technologieën

Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Internet of Things (IoT), en Blockchain om er maar eens een paar te noemen. Zijn het technologieën die een grote belofte voor de toekomst zijn of worden ze nu al ingezet? Dat laatste dus!
In 2017 zijn deze technieken steeds meer binnen bedrijfssoftware ingezet. Ook binnen inkoopsoftware. In 2018 zal met name RPA en AI terug te vinden zijn in geavanceerde P2P-toepassingen en zullen big data analysemethoden en tools ook voor midden en kleinbedrijven beschikbaar komen.

Wij komen hierop terug in ons Vendor Landscape Onderzoek in februari. Voor een verdere illustratie verwijzen we naar een verslag naar aanleiding van de Gartner Conferentie SCMworld.

Advies: Verken de nieuwe technologische ontwikkelingen en experimenteer.

5. E-procurement Vendor Landscape: aanbod en gebruik van inkoopsoftware

Op het gebied van het aanbod en gebruik van inkoopsoftware zien we samengevat de volgende trends:

5.1 Aanbod e-procurement – Inkoopsoftware leveranciers

In het aanbod van inkoopsoftware zien we (nog steeds) de volgende belangrijke ontwikkelingen.

 1. Overnames

  Bij de gevestigde namen zien we een consolidatieslag. We zien overnames om marktposities te verstevigen, versneld technologieën toe te voegen en om synergievoordelen bij softwareontwikkeling te bevorderen.
  Twee voorbeelden: de overname van Bravosolutions door Jaggaer en in Nederland de fusie tussen Commerce Hub door Negometrix. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld ook in 2018 en volgende jaren doorzetten.

 2. Nieuwe SaaS vanuit buitenland

  Ook zien we dat aanwas van buitenlandse SaaS binnen de Benelux onverminderd is. Zoals in het VLS 2017 rapport vermeld: door de lagere drempels die het aanbieden van SaaS-oplossingen nu eenmaal met zich meebrengt. Ook startups verschijnen met vele nieuwe toepassingen of bestaande toepassingen tegen een lagere prijs dan u gewend bent. Ook gezien veel elkaar opvolgende technologische ontwikkelingen zal ook deze trend doorzetten.

 3. Gebruiksgemak

  Aandacht voor gebruiksgemak blijft onverminderd hoog. Decentralisatie van inkoopactiviteiten vraagt om intuïtieve software voor niet-inkopers. Het mag dan ook niet meer uitmaken of je nu privé shopt op internet of als professional software gebruikt. De B2B-ervaring moet de B2C evenaren. Daarnaast dient inkoopsoftware je persoonlijke workflow te ondersteunen. Hiervoor zijn via widgets in te stellen werkschermen de standaard.

 4. Ontwikkelplatforms

  Een andere belangrijke ontwikkeling bij software zit onder de motorkap. Leveranciers werken hard aan ontwikkelplatforms die zelfgeneratie van intelligente code mogelijk maken. Het voordeel voor u: nieuwe functionaliteiten komen sneller en goedkoper beschikbaar.

 5. Cyber security / Data beveiliging

  Enerzijds zijn veel gegevens opgeslagen in datacenters de cloud. Anderzijds ‘reist’ veel data tussen systemen over openbare datalijnen. Daarnaast vraagt de beveiliging van gegevens op locale computers om veilige procedures en technieken. Bij de keuze voor inkoop-SaaS oplossingen is het dus van belang dat data-centers waar software en gegevens worden opgeslagen veilig zijn.
  link=”https://e-proqure.nl/datalekken-oorzaken-en-oplossingen/” button=”Lees meer over: Datalekken en cyber security” linktarget=”_blank” modal=”” button_size=”” button_type=”” button_shape=”” buttoncolor=”default” title=”” description=”” margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

5.2 Ontwikkeling software en gebruik

 1. Interconnectie & integratie

  Standaarden voor het uitwisselen van data zijn dermate ingeburgerd in de wereld van ICT dat data-uitwisselings- en interfaceproblemen niet meer mogen bestaan. Standalone software die niet met andere systemen kan communiceren, is onbruikbaar. Dit komt met name naar voren bij purchase-to-pay systemen (P2P). Interconnectie met interne en externe systemen is een vereiste om de arbeidsintensieve bestel- en afwikkelingscyclus uit te voeren. Zo zijn interfaces/koppelingen met externe B2B e-commercesystemen en e-factureersystemen of -modules, financiële-, logistieke en HRM-systemen niet meer weg te denken.

 2. Automatiseren administratieve processen en besluiten

  Repetitieve administratieve handelingen en beslissingen kunnen via intelligente software steeds geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit is onder meer zichtbaar bij de invoering van RPA en verschillende vormen van artificial intelligence binnen arbeidsintensieve processen als het P2P-proces.
  Met name bij P2P-systemen die tevens contract- en leveranciersmanagement en (elementen van) tenderfunctionaliteiten aanbieden, gaat deze ontwikkeling snel. Deze source-to-pay systemen zijn binnen inkoopsoftware de grote voorlopers als het gaat om absorberen van nieuwe technologieën als RPA, AI, Business Analytics en flexibele dashboards.

 3. Data analytics

  Data analytics is ‘business as usual’. Beschikbaarheid van dashboards over status- en procesinformatie is standaard geworden. Ook de mogelijkheid om spendanalyses uit te voeren, zijn bij source-to-pay systemen ingeburgerd. De volgende stap die we (met name nu nog vanuit de VS) gerealiseerd zien ,zijn tools die patronen genereren uit (op het oog) niet-gerelateerde data. Deze ‘big data’-toepassingen zien we nu nog als separate oplossingen de markt opkomen. Dat organisaties grote kansen zien om deze technieken op te nemen, is af te leiden uit de hoge notering van big data analytics in de inkoopskills top tien.

 4. Van mobiel naar device-onafhankelijk

  Dit is een ontwikkeling die al even loopt en waarvan het aanbod met de acceptatie door gebruikers verder blijft toenemen. Software moet werken op desktop, laptop, smartphone en tablet. Dat is een must en gebruikers moedigen dit aan.

 5. Specifiek bij overheden

  Overheden lijken langzamerhand overtuigd te raken van de voordelen van digitalisering van (inkoop)processen. Zo hebben zij het professioneel digitaal aanbesteden lang buiten de deur gehouden. Er lijkt in 2017 wel een kentering te zijn ontstaan naar het professioneel digitaal ondersteunen van elektronische aanbestedingen. De resultaten die worden behaald binnen overheden, die professioneel digitaal aanbesteden (kwaliteit en kosten), zijn nu zodanig en breed bekend binnen de overheidswereld dat aanbestedende diensten geen dief meer van hun (burgers) portemonnee kunnen blijven. De belangrijkste twee leveranciers van professionele e-aanbestedingssoftware maken er echter een sport van om via continue productverbeteringen de concurrentie voor te blijven.
  Ook zien we naast het invoeren van contractmanagement een toename in het invoeren van P2P-systemen binnen overheden. Het lijkt erop dat de succesverhalen vanuit vooruitlopende overheden een helende werking hebben.

Advies: Oriënteer u breed op de ontwikkelingen bij softwareleveranciers en leg de verband met de voor u belangrijkste inkooptrends. Het E-proQure Vendor Landscape onderzoek wordt hiervoor binnen veel organisaties als uitgangspunt genomen en is bovendien gratis beschikbaar.

Wilt u weten wat de effecten van inkooptrends op uw organisatie zijn of hoe u deze kunt benutten, neem dan gerust contact op met ons.

De kennispartners van E-proQure
Antoinette Vriend, Gert Walhof en Wim Vriend

Scroll naar boven