E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal nieuws inkoopdigitalisering september oktober 2023

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In september en oktober 2023 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 


IT Spending met 8% groei naar $5 triljoen

Onderzoek van Gartner naar de wereldwijde IT bestedingen wijst op een 8% groei in 2024 t.o.v. 3,5% in 2023. Een belangrijk deel van de groei wordt veroorzaakt door inflatie. Afgezien van prijsinvloeden wordt de groei met name veroorzaakt door investeringen in Cloud gerelateerde software en IT services. Groei in apparatuur en communicatie services blijft beperkt.
Hierbij speelt een rol dat meer dan anders IT projecten zijn doorgeschoven naar 2024. Deze vertraging wordt met name toegeschreven aan de behoefte om beter zicht te krijgen op de rol en invulling van Generatieve AI en Cyber Security.*
De verwachting is verder dat investeringen in Generatieve AI vanaf 2025 specifiek zichtbaar zal worden. Een toename van AI toepassingen wordt binnen alle IT categorieën waargenomen. 

Opmerkingen E-ProQure
De groei in IT uitgaven is met de komst van SaaS en de daaraan gerelateerde Cloud infrastructuur met name aan deze twee categorieën toe te schrijven. Ook in de jaren dat de investeringen in telecom diensten en apparatuur daalden.
De 8% groei  betreft met name inflatie. Gezien de technologische ontwikkelingen en bijbehorende mogelijkheden voor alle facetten van de procesvoering ( van operationeel tot governance) blijft het tempo van adoptie relatief laag. Het genoemde “uitstel” van investeringen zien we o.a. terug in het achterblijven van Industry 4.0 t.o.v. de verwachtingen en uit de vele nationale en internationale onderzoeken over de staat van automatisering binnen o.a. de supply chain en inkoop. Onderzoeken wijzen daarbij regelmatig naar een gebrek an kennis en leiderschap binnen organisaties.


Beperkte vooruitgang digitalisering schaadt inkoop

Onderzoek door Sapio in opdracht van Ivalua onder 850 Amerikaanse (V.S.) en Europese bedrijven toont dat een belangrijk deel van de inkoop- en leveranciersmanagement processen (52%) nog gedigitaliseerd dienen te worden. De helft geeft daarnaast aan dat digitalisering van inkoop te langzaam gaat en dat de toegepaste systemen onvoldoende flexibel zijn.

Volgens de onderzochte bedrijven leidt dit tot 22% aan tijdverlies door onnodige handmatige verwerkingstijd. Andere belangrijke nadelen van de beperkte mate van inkoopdigitalisering die worden genoemd zijn:

  • beperkingen in het maken van snelle, onderbouwde besluiten t.a.v. leveranciers (47%)
  • beperkingen om forse prijsstijgingen te beteugelen (46%)
  • beperkingen in het aantrekken van talentvol personeel (41%)

“Terwijl de economische omstandigheden vragen om voldoende tijd voor strategische besluitvorming, zorgt de matige staat van digitalisering er voor dat te veel tijd nodig is voor handmatig verrichte inkoopprocessen.”

“Een meerderheid heeft de beschikking over of heeft plannen voor het implementeren van “full end-to-end Source-to-Pay platforms (72%) of technologieën als chatbots, blockchain of Robotic Process Automation (allen rond 60%).
Ten aanzien van data analytics lijken de cijfers nog rooskleuriger. Maar liefst 85% heeft of is van plan data analytics te realiseren.”

Opmerking E-proQure
Onderzoeken naar de staat/het niveau van digitalisering worden regelmatig uitgevoerd. De uitkomsten wijzen in de regel op eenzelfde ontwikkeling. De huidige digitaliseringsgraad en snelheid van transitie valt bij veel organisaties tegen. Ook bij internationaal opererende bedrijven. Verder hebben respondenten veelal concrete plannen om op korte termijn de ICT ondersteuning van processen te verbeteren. Al lijkt daar (ook al jaren) vervolgens weinig van uit te komen.

Lees hier het volledige artikel.


11 trends (of topics) voor de wereld van Inkoop in 2024

Procurementtactics.com heeft een overzicht samengesteld met 11 topics binnen de wereld van Inkoop, verdeeld over een drietal thema’s. Het overzicht biedt voorbeelden van zowel problemen als oplossingen van de topics.

Thema 1: Procurement Innovatie

Hierbij gaat het met name over de voorziene groei in de toepassing van AI om inkoopprocesvoering en besluitvorming te verbeteren en om risico’s binnen de supply chain te beheersen.

Thema 2: Procurement Proces optimalisatie

Hier wordt met name ingegaan op het optimaliseren van activiteiten die de supply chain aangaan. Specifiek benoemd worden het toepassen van AI bij voorspellende analyses, het real-time kunnen volgen van voorraden en van integratie van processen tussen supply chain partners.

Thema 3: Procurement as driver for Sustainability (e.g. 3 P’s)

Allereerst wordt ingegaan op de voortrekkersrol die inkoop binnen organisaties kan spelen bij het vormgeven  en invulling geven aan beleid op de gebieden duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit. Vervolgens worden wel voorwaarden gesteld om deze rol te kunnen waarmaken. Zoals het kunnen beschikken over inkopers met de juiste competenties. Dit vraagt om herdefiniëring van inkoopcompetenties. Maar ook over het functioneren als “T-shape team”: goed zijn in specifieke inkoopactiviteiten (verticaal) terwijl optimaal wordt bijgedragen aan organisatiedoelen (horizontaal).

Opmerking E-proQure
De komende maanden zijn er traditioneel weer diverse trend-publicaties te verwachten. Bovengenoemde topics zullen, aangevuld met andere topics, in verschillende samenstelling en vorm terugkomen. Welke topics voor jouw organisatie relevant zijn, kunnen verschillen. Het overzicht kan in elk geval dienen als uitgangspunt om hierover intern afstemming te vinden en de planning voor 2024 voor te bereiden.

Lees hier het volledige artikel.


EU Foreign Subsidies Regulation bij aanbestedingen in werking

Begin 2023 is de Foreign Subsidies Regulation van kracht geworden. Deze EU wetgeving richt zich op de subsidiëring van binnen de EU werkzame organisaties of samenwerkingsverbanden door buiten-de-EU gevestigde overheden of instanties.
Doel van de FSG is om verstoringen van oneerlijke concurrentie door subsidies tegen te gaan. Daarbij wordt vanuit de EU met name gewezen op steun bij overname van organisaties en bij het verkrijgen van openbaar aan te besteden contracten.

Sinds 12 oktober is de notificatieplicht van kracht voor “concentraties” en “openbare aanbestedingen”.
Bij “concentraties” gaat het om de algemene subsidiëring van organisaties en samenwerkingsverbanden. Bij “openbare aanbestedingen” gaat het om subsidies waardoor oneerlijke inschrijvingen mogelijk worden, zoals het strategisch en/of irreëel inschrijven.

Opmerking E-proQure
In de regel dient subsidiëring van inschrijvende partijen al een aandachtspunt te zijn bij het uitzetten van openbare aanbestedingen. De FSG maakt dit aandachtspunt expliciet voor subsidiëring van buiten de EU.

Lees hier de publicatie door de Europese Commissie.


Tenderned stelt nieuwe E-Form beschikbaar

Vanaf 25 oktober 2023 gelden in de Europese Unie nieuwe standaardformulieren voor elektronisch aanbesteden (eForms).
Tenderned heeft deze reeds eind september beschikbaar gesteld. De wijzigingen in de nieuwe E-Form zijn door Tenderned in een helder overzicht (klik hier) weergegeven.

Omdat een aantal lidstaten de wijzigingen niet op tijd door kunnen voeren is het gebruik van de oude -Formulieren tot 31 januari 2024 door de Europese Commissie toegestaan.

Scroll naar boven