Belangrijkste inkooptrends

Wat zijn de belangrijkste inkooptrends voor 2021?

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de ontwikkelingen tijdens 2020. Wat verwachten Procurement leaders, Gartner, inkoopspecialisten, onderzoeksbureaus en andere opiniemakers voor 2021? Wat zijn de belangrijkste inkooptrends?  

Kennispartner Antoinette Vriend heeft de belangrijkste nationale en internationale inkooptrends op een rij gezet en toegelicht. 

De belangrijkste inkooptrends voor 2023

Bij het samenstellen van de belangrijkste inkooptrends zijn voornamelijk een aantal internationale inkoopbureaus en kennisplatforms onderzocht waaronder: EY; IBM Global C-suite studies; Procurement Leaders; Gartner; Procurement and Supply Chain Professionals; CIPS. 

Hogere verwachtingen van de Inkoopfunctie 

In zijn algemeenheid zien we in alle trendrapporten een versterkte relevantie/belang van de inkoopfunctie naar voren komen. De coronacrisis speelt hierin een dominante rol gespeeld. Als antwoord op de groeiende onzekerheden (afzetmarkten, leverbetrouwbaarheid, prijsontwikkelingen) zien we een groeiende behoefte aan tijdige en betrouwbare marktinformatie, verhogen van de wendbaarheid van de inkoopfunctie en het optimaliseren van het leveranciers- en contractenbestand. We zien deze behoeften terug in de hieronder vermelde inkooptrends. 

De belangrijkste inkooptrends voor 2021 

Uit de verschillende onderzoeken zijn de volgende zes belangrijke trends naar voren gekomen: 

 1. Focus op toepassing risicomanagement: De coronacrisis heeft een ongekende impact gehad op de verstoringen in de toeleveringsketen in 2020, voor bedrijven over de gehele wereld. Als gevolg hiervan zijn het beheersen van risico’s en het tijdig kunnen reageren nog relevanter en dringender geworden. Enerzijds is het risicomanagement gericht op het verlagen van toeleveringsrisico’s in de keten, en anderzijds op het mitigeren van financiële risico’s van leveranciers.  
 1. Verbeteren van het leveranciersmanagement: Segmentatie van het leveranciersbestand is voor menig organisatie een belangrijk aandachtspunt gebleken. Aan de hand van risico-analyses dient opnieuw beoordeeld te worden welke leveranciers van toegevoegde waarde zijn voor de eigen producten/diensten. Naast het opschonen van het leveranciersbestand vraagt het screenen van contracten tevens aandacht. Zo blijken veel contracten onvoldoende overmachtsclausules te bevatten. 2021 moet het jaar worden waarin leverancierscontracten voorzien in passende scenario’s. Dit zal naar verwachting leiden tot het ontwikkelen van nieuwe contracttemplates, het implementeren van contractautomatisering en een verbeterde informatievoorziening betreffende de supply chains. 
 1. Versneld digitaliseren van inkoopprocessen: Digitalisering wordt gezien als de basis voor een efficiëntere, integrale procesvoering en voor het realiseren van een data-gedreven bedrijfsvoering. Het voorziet tevens in gewenste integraties binnen de supply chains. Zowel op het gebied van sourcing als op het gebied van risico-beheersing. 
   
 1. Meer datagedreven besluitvorming: Er komen steeds meer stand alone of geïntegreerde oplossingen beschikbaar die datagedreven besluitvorming ondersteunen. De ervaringen binnen andere processen met datagedreven beslissingen en toegang tot data leiden tot een behoefte aan snelle toegang tot data voor alle functionarissen betrokken bij de inkoopfunctie. Doordat datavisualisatie en –communicatie hebben de oplossingen voor eindgebruikers steeds meer te bieden. Verwacht wordt dat ook de inkoopfunctie de data die zij tot hun beschikking hebben nog beter weten te benutten en onverwachte inzichten kan blootleggen. 
   
 1. Reduceren van indirecte uitgaven en proceskosten tail spend: In tijden van crisis hebben organisaties indirecte uitgaven (reiskosten, externe inhuur, huisvesting) gereduceerd om kaspositie te versterken en zijn overbodige voorraden en diensten gereduceerd. Nu we weer naar het nieuwe normaal gaan zien we dat de behoefte aan het reduceren van indirecte uitgaven en reduceren van proceskosten blijft. OOk zien we dit terug in de grote interesse in het automatiseren van het purchase-to-pay proces door nieuwe oplossingen danwel uitbreidingen van bestaande financiële oplossingen met inkoopfunctionaliteit. Denk aan een heroriëntatie op de huisvestings- en reiskosten, maar ook een versterkte focus op de keuze voor vaste versus variabele kosten (huisvesting, personeel). 
   
 1. Bemensing van inkoopfuncties: De eisen die aan een inkoopfunctie worden gesteld zijn de afgelopen jaren veranderd. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot verandering binnen de profielen van verschillende inkoopfuncties. Het blijkt niet eenvoudig om te voorzien in vrijgekomen vacatures binnen inkooporganisaties. Dit leidt tot een groot aantal openstaande vacatures waarin moeilijk tot (nog) niet kan worden voorzien. 
   
 1. Sustainability wet- en regelgeving wordt dwingender: De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt (inter)nationaal steeds vaker vertaald in wet- en regelgeving. Ook het aantal lopende initiatieven groeit. Inkooporganisaties moeten enerzijds zorgen dat het inkoopbeleid en de uitvoering ervan in lijn zijn met onder meer wet- en regelgeving. Anderzijds moet de informatievoorziening zodanig zijn ingericht dat zowel besluitvorming richting ketenpartners als ook de verantwoording die een organisatie moet afleggen efficiënt en effectief kan plaatsvinden. 

Focus op lange termijn versterkt 

92% van CPO’s voorspelt dat ook in 2021 de focus gehandhaafd blijft op de lange termijn doelstellingen: duurzaamheid, flexibiliteit en digitalisering. Globalisering en technologische ontwikkelingen waren al catalysator voor de lange termijn koers. Door de corona-crisis is deze koers alleen maar versterkt. 

Scroll naar boven