inkoopvaardigheden

Welke inkoopvaardigheden leiden tot inkoopsucces?

De wereld van inkoop en supply chain management verandert enorm. Deze week zijn de resultaten van een Europees onderzoek naar inkoopvaardigheden door PERFECT (Purchasing Education Research for European Competence Transfer) uitgebracht. Doel van het onderzoek is het in lijn brengen van de leerdoelen bij hogere beroepsopleidingen met de praktijk bij organisaties.

Zeshonderd junior- en senior managers uit voornamelijk Nederland (68%) verspreid over diverse sectoren is een vragenlijst voorgelegd. Daarbij is onder andere gevraagd naar de vaardigheden die leiden tot inkoopsucces. Dit werd gedaan aan de hand van negen niveaus van doelstellingen in inkoop & supply chain management.

Uitkomsten onderzoek

Een aantal belangrijke uitkomsten van het PERFECT-onderzoek:

  • Er worden veertien inkoopvaardigheden benoemd die tot inkoopsucces leiden. Belangrijkste conclusie is dat de top 10 vaardigheden voor de drie functies worden gedomineerd door de soft skills. Belangrijke softskills zijn onder andere eerlijkheid, loyaliteit, proactiviteit, probleemoplossend vermogen en klantgerichtheid. Specifiek voor de functie managers geldt daarnaast dat ervaring en kennis worden genoemd als succesfactoren.
  • Inkoopprofessionals zijn ambivalent daar waar het gaat om kwaliteit en kosten. Enerzijds geven inkoopprofessionals aan dat de belangrijkste doelstelling niet op kosten, maar op kwaliteit moet liggen. Anderzijds geven de professionals aan beter te zijn in het reduceren van kosten dan in het verbeteren van kwaliteit.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van e-procurementsystemen hebben volgens het onderzoek nauwelijks invloed op inkoopresultaten. De volgende twee e-procurementvaardigheden worden genoemd in het onderzoek:
    • Procurement ICT-systemen/e-procurementapplicaties: het beschikken over kennis van de werking van e-procurementsystemen;
    • Automation: werken aan de automatisering van inkoopprocessen;
  • De vaardigheid ‘kennis van de werking van e-procurementsystemen’ heeft een positieve invloed op de leverancierstevredenheid.
  • De vaardigheid ‘werken aan automatisering van de inkoopprocessen’ heeft een positieve invloed op het veiligstellen van een tijdige levering.

Know-how opleidingen kan beter

Algemene conclusie is dat universiteiten voor wat betreft hun inkoop en supply-managementopleidingen en cursussen prima boekkennis (know-what) en theorie (know-why) aanbieden. De combinatie van ervaring en persoonlijke vaardigheden (know-how) komt echter nauwelijks in de huidige opleidingen naar voren. Advies is dan ook om de academische programma’s, modules en cursussen op dit punt aan te passen.

Download het onderzoek ‘European Survey on Purchasing Competences’

Scroll naar boven