E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws juli augustus 2023

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In juli en augustus 2023 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 


Procurement 4.0 – The roadmap to sustainable supply chains

De belangrijkste opmerkingen en conclusies vanuit de CIPS Sustainable Procurement Summit 2023 zijn beschikbaar. Het omvat inzichten, ideeën en praktijkvoorbeelden over belangrijke actuele MVO vraagstukken binnen diverse leveranciersketens.

Vanuit het uitgangspunt dat Inkoop “verantwoordelijk” is voor 80% van de footprint van een organisatie komen onder meer de werkelijke invloed en mogelijkheden om invloed uit te oefenen aan bod.

Is de CPO (of Inkoop) de nieuwe klimaatleider of niet?

Lees of download hier het volledige artikel.


Ardent Partners benoemt 4 ESG speerpunten voor CPO’s

In  het internationale nieuws van juni schreven wij over het meest recente CPO Rising rapport. Recentelijk heeft Ardent Partners Ardent een compacte samenvatting gepubliceerd met de 4 belangrijkste ESG speerpunten.

1. Sustainable and Ethical Sourcing
2. Supply Chain Transparency
3. Supplier Diversity and Inclusion
4. Collaboration and Stakeholder Engagement

De samenvatting geeft per speerpunt de belangrijke aandachtspunten weer. Deze kan voor veel inkopers dienen als ijkpunt voor beleid en de speerpunten die binnen de eigen organisatie worden gehanteerd.

Het artikel met de samenvatting vind je hier.


World Economic Forum biedt leidraad AI inkopen en implementatie

De investeringen in AI oplossingen groeien wereldwijd van $136 miljard in 2022 met een jaarlijks gemiddelde van 37% tot 2030. Zelfs indien de jaarlijkse groei lager uitvalt, zoals de 30% door IDC (zie item hieronder), betekent dit dat het gaat om omvangrijke investeringen. Dit terwijl de maatschappelijke discussies over de mogelijkheden, onbekendheden en risico’s van AI gevoerd worden.
Het inkopen van deze nieuwe categorie ICT-oplossingen zal dan ook voor menige organisatie een uitdaging vormen. Om organisaties hierin bij te staan heeft het World Economic Forum samen met GEP een leidraad opgesteld.

De adviezen richten zich op een drietal aspecten:

  • Het inschatten van het voldoen aan ethische en juridische normen
  • De afstemming van oplossing op commerciële en bedrijfsdoelstellingen
  • Inschatting van de impact

Per aspect worden praktische aandachtspunten en oplossingsrichtingen gegeven. 

Ook de rol van Inkoop (“Key enabler of AI adoption”), de samenwerking met andere functies en de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven worden uitgebreid toegelicht.


Het rapport is daarmee een must voor inkopers en biedt tevens de mogelijkheid om constructief bij te dragen aan het verantwoord investeren in AI oplossingen.

Klik hier voor het rapport.


Europese AI markt groeit met 30% per jaar naar €70 miljard in 2026

Volgens IDC’s “The new Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide” is de groei in AI toepassingen met jaarlijks 30% iets boven het wereld-gemiddelde. Dit betekent een groei van €33 miljard in 2023 tot zo’n €70 miljard in 2026. Ongeveer 2/3 van de investeringen heeft betrekking op software. Bijna de helft van de investeringen komt voor rekening van banken, retail en maakindustrie.
De doelstellingen van de investeringen verschillen enigszins per sector. Zo ligt de nadruk bij banken op toepassingen op het gebied van (data)beveiliging (analyse en preventie). Binnen de retail ligt de nadruk op het optimaliseren van customer services. De maakindustrie verdeelt de aandacht over beveiliging, customer services en proces efficiency.
De mate waarin grote organisaties AI toepassen en de groei in investeringen vormen mede een indicatie dat AI toepassingen van blijvende aard zijn en in steeds meer processen en producten teruggevonden zullen worden.

Zoals je mag verwachten is er een verschil in adoptie van AI tussen grote en kleine organisaties. Diverse onderzoeken, waaronder die van consultant Heidrick & Struggles, tonen aan dat implementatiekosten en het niet/beperkt kunnen beschikken over kennis en vaardigheden (waaronder data analisten, machine learning specialisten) in de praktijk belangrijke struikelblokken vormen. Kleine organisaties (of anderszins nieuwkomers) wordt aangeraden via samenwerking/partnering slimmer en daarmee tegen lagere kosten met AI ervaring op te doen.

Lees hier het volledige artikel.


De mogelijkheden en realiteit van Generatieve AI

Generatieve AI is de vorm van AI waar jij al mee in aanraking bent gekomen of binnenkort gaat komen. Eenvoudig gezegd: de chatbot met wie jij communiceert om informatie vanuit internet of je eigen organisatiedatabase te verkrijgen. Zoals ChatGPT.
In “IDC’s Data, Analytics, and AI Persona Research Study (2023) sponsored by Teradata” valt te lezen wat de huidige staat en verwachtingen tot 2025 zijn van de adoptie van Generatieve AI. En op welke vlakken de belangrijkste bijdragen worden verwacht.
De 900 senior managers geven ondermeer aan dat Generatieve AI een belangrijke oplossing moet bieden voor de complexer geworden informatiebehoeften.

Lees hier de management samenvatting van het onderzoek.

Een toepassing die niet met name wordt genoemd is die van de (OpenAI powered) virtuele assistent die je voorziet van vriendelijke antwoorden op (vervelende) e-mailberichten. Uitproberen? Ga direct (gratis) aan de slag via empathie.nl :-)


IBM AI vergemakkelijkt omzetten oude applicaties naar java

Organisaties die vastzitten aan oude software systemen die kostbaar zijn in onderhoud en moeizaam te moderniseren zijn doen er goed aan om te kijken hoe AI de situatie kan veranderen.
AI wordt onder andere ingezet om computercode te genereren. IBM heeft sinds augustus een oplossing beschikbaar om de uit 1959 stammende COBOL code te vertalen naar Java. Hiermee kunnen oude, complexe en moeilijk te onderhouden applicaties en bijbehorend maatwerk relatief eenvoudig worden vertaald naar de huidige (Cloud)standaarden.
Organisaties met dergelijke software doen er goed aan om soortgelijke mogelijkheden te onderzoeken voor hun (legacy) software.

Bron: IBM


Equinix data center bespaart 85% op energieverbruik

MVO bewuste organisaties letten op energieverbruik datacenters. Organisaties maken veelal gebruik van data centers. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Software as a Service, data-opslag in de Cloud of anderszins. Een belangrijk MVO aspect bij tenders of aanbestedingen waarbij gebruik wordt gemaakt van diensten van data centers is het stroomverbruik van een data centers. Zoals bekend zijn hebben deze centra’s een ongustige (energie) footprint.

Dat er binnen de wereld van data centers wordt gekeken naar oplossingen hiervoor is dan ook logisch. Het mes snijdt immers aan twee kanten: een lager energieverbruik en daarmee -kosten en mogelijk minder problemen met het verkrijgen van vestigingsvergunningen; een beter MVO profiel, wat gunstig kan uitvallen bij selectie-procedures. 

MVO bewuste organisaties kunnen naast de relevante ISO certificeringen (zie ons VLS rapport voor data center per inkoopsoftware aanbieder) ook kijken naar toegepaste technologieën die door data centers worden toegepast. Een casus/voorbeeld ter verduidelijking bieden het Equinix AMS5 datacenter. Door te investeren in nieuwe apparatuur (MLX switches) bespaart Equinix 85% op het energieverbruik van dit data center. Dit naast performance voordelen als bandbreedtes en doorvoersnelheden.

Bron: AMS-IX


Adviescollege ICT-toetsing geeft advies voor verkiezingsprogramma’s

“Omdat de digitalisering bij de Rijksoverheid een onmisbaar fundament vormt voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven, moet een nieuw kabinet serieus werk maken van de doorontwikkeling van de digitale overheid.” Het adviescollege doet daarom een aantal dringende suggesties aan politieke partijen om op te nemen in hun komende verkiezingsprogramma’s.

De afgelopen jaren bracht het college al meer dan honderd adviezen uit aan ministeries en uitvoeringsorganisaties. De pijlen van het college zijn dit keer gericht op de politieke partijen. Het advies omvat de volgende punten:

  1. Stel een minister aan voor digitale zaken die op kabinetsniveau het belang van de voortgaande digitalisering van de overheid behartigt.
  2. Zorg dat voorstellen voor nieuw beleid goed zijn doordacht als het gaat om digitale uitvoerbaarheid.  
  3. Zorg in de nieuwe regeerperiode voor continuering van een sterke Tweede Kamercommissie Digitale Zaken. 
  4. Vergroot de ICT-kennis bij bewindslieden en Kamerleden 
  5. Inspireer ambitieuze ICT-deskundigen om bij te dragen aan een sterke digitale overheid

De volledige onderbouwing en toelichting op het advies kunt u hier terugvinden.

Over de auteur

Scroll naar boven