E-proQure onderzoek naar inkoopsofware Tenderned

Tenderned gaat volgende fase in

PIANOo Experisecentrum Aanbesteden heeft haar Tenderned applicatie technologisch toekomstbestendig gemaakt. De komende vijf jaar zal de aandacht worden gericht op het (verder) verbeteren van de customer journey, veiligheid, data-excellence en synergie.

Behaalde resultaten 2018-2022

PIANNOo geeft aan dat de afgelopen vijf jaar is ingezet op het verbeteren van de robuustheid, gebruiksgemak en positionering.

De robuustheid is verbeterd door het technologische aanpassingen van het platform in combinatie met een verbeterde ontwikkel- en beheersproces. Hierdoor kon de groei van het aantal gebruikers (van 159k naar 194k) en aanbestedingen (met zo’n 2.500) worden gerealiseerd terwijl het aantal storingen afnam tot 0 in 2021. Tevens konden hierdoor vereiste en gewenste aanpassingen sneller worden geïmplementeerd.

In samenwerking met gebruikers en op basis van data-analyse is gewerkt aan het verhogen van het gebruiksgemak. Processtappen zijn vereenvoudigd, geschrapt of zo nodig toegevoegd, schermen aangepast, helpteksten en meldingen herschreven, etc.

November 2019 oordeelde het EU Hof van Justitie dat de financiering van Tenderned geen onrechtmatige staatssteun was. Ondanks het door ATOS verstrekte advies te stoppen met Tenderned ging de overheid in december 2021 akkoord met de bekostiging van Tenderned tot en met 2027. Vanaf september 2022 neemt het RVO de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van Tenderned over van PIANOo. Samenwerking binnen Europa op het gebeid van aanbestedingsstandaarden voor de uitwisseling van gegevens is daarbij eveneens een thema.

Plannen tot en met 2027

Voor de komende jaren zijn een viertal pijlers gedefinieerd voor de doorontwikkeling van Tenderned.

Pijler 1: Beheer en doorontwikkeling

Deze pijler omvat zowel de wijze waarop de software wordt doorontwikkeld (toepassen Agile, DevOps, CI/CD) als op de gebruiksvriendelijke ondersteuning van het aanbestedingsproces.

Samen met gebruikers wordt verder gewerkt aan het verder “synchroniseren” van de procesflow van Tenderned en het verbeteren van gebruikersondersteuning. Dit moet onder andere leiden tot het functioneel ondersteunen van marktconsultaties, een soepele invoering van door de Europese Commissie vastgestelde eForms en gebruikersondersteuning via chat- en meekijkfuncties.

Pijler 2: Security

Tenderned is in februari 2022 door de Software Improvement Group (SIG) beoordeeld met 4 van de 5 sterren op de volwassenheidsladder voor informatiebeveiliging. Tenderned zal bij de verdere ontwikkeling uitgaan van het principe “Security & privacy by design”. Ofwel, niet achteraf beveiliging toevoegen maar reeds vooraf eisen en randvoorwaarden als kaders inbouwen (naar we mogen hopen in zowel software, hardware en verwerkings- en overdrachtsprotocollen). Verder worden dashboards (verder) ontwikkeld om activiteiten op het platform te monitoren en zo risico’s en incidenten te kunnen beheersen.

Pijler 3: Data-excellence

Data-excellence richt zich op het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie aan aanbestedende diensten, ondernemingen en andere stakeholders. Deze tijdige, juiste, volledige en relevante informatie moet onder andere beschikbaar komen via API’s. De informatie wordt tevens gebruikt om de werking van Tenderned te analyseren, voor fact checking voor de overheid en om te kunnen voldoen aan de statistiekverplichtingen vanuit de EU. Hiervoor wordt tevens gekeken op welke wijze AI de vereiste en gewenste databewerkingen en -verwerking kan ondersteunen. Samen met overheids- en marktpartijen worden data-communities opgestart om kennis te delen en vraagstukken op dit gebeid op te lossen.

Pijler 4: Synergie

Bij synergie gaat het voornamelijk om het koppelen van het aanbestedingsplatform aan andere systemen en het toevoegen van inkoopfuncties. Denk bij het laatste aan het ondersteunen van marktconsultaties, een inkoopkalender en contractmanagement. Voor een deel van de mogelijke uitbreidingen komt Tenderned daarmee andermaal in het vaarwater van commerciële aanbieders. Waar activiteiten vanuit deze pijler toe zullen leiden zal naar verwachting leiden tot discussies.

Verschillen met commerciële aanbieders steeds kleiner?

Tenderned heeft grote stappen gezet als het gaat om het veilig en efficiënt ondersteunen van een aanbestedingsproces. Tevens wordt ondersteuning aangekondigd voor relevante processen zoals marktconsultaties. Tenderned mist echter nog steeds functionaliteiten die bijvoorbeeld Mercell of andere aanbieders als Procureplan wel bieden. Deels hebben deze betrekking op functionaliteiten die worden gewaardeerd door aanbestedende diensten maar niet direct nodig zijn voor het ondersteunen van een verplichte aanbesteding en deels op andere zaken als gebruiksgemak, aanvullende inkoop gerelateerde processen en functionaliteiten en diensten voor leveranciers. Het is aan aanbestedende diensten om te bepalen of de voordelen van een commerciële aanbieding opwegen tegen de kosten ervan.

Voor 2027 zal duidelijk zijn in hoeverre de kosten/baten van een commerciële aanbieding opwegen tegen een dan verder ontwikkeld Tenderned.

Meer nieuws over Tenderned?

Lees dan onder andere het volgende nieuws over Tenderned: ATOS adviseert het ministerie te stoppen met TendernedHoe gaat het eigenlijk met Tenderned?Verplichte e-Herkenning Tenderned in strijd met Aanbestedingsregelgeving

Scroll naar boven